Kinderen

De praktijk begeleidt kinderen op het gebied van stem, spraak en taal. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind. We benadrukken wat een kind wél al kan, geven het hiermee zelfvertrouwen en bouwen daarop voort.

Na de intake stellen wij in goed overleg met de ouders/ verzorgers een behandelplan op. Tijdens de lessen krijgt uw kind volop de gelegenheid om zich op interactieve wijze de vaardigheden eigen te maken. De logopedist maakt hierbij gebruik van moderne methoden, uitnodigende materialen en creatieve werkvormen.

Spraak en Taal

Kinderen met taalproblemen kunnen zich soms niet goed uiten en worden door hun omgeving niet altijd even goed begrepen. Dit kan soms leiden tot opstandig of juist teruggetrokken gedrag. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen. De logopedist traint het taalgebruik, taalbegrip en luistergedrag. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de uitspraak, woordenschat en zinsbouw. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

Lezen en spelling

Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdig aandacht besteden aan het fonemisch bewustzijn lees-en spellingsproblemen kan doen voorkomen of in ieder geval verminderen. Door gerichte training kunnen kinderen beter inhaken op de lesstof op school, waardoor het leesplezier en zelfvertrouwen zullen toenemen. In onze praktijk is een logopediste werkzaam die zich heeft gespecialiseerd in dyslexie
en lees- en spellingsproblemen.

Spreken en zingen

Kinderheesheid kan ontstaan door overbelasting of verkeerd gebruik van de stem. Bijvoorbeeld door veelvuldig schreeuwen of keelschrapen. De praktijk is gespecialiseerd in stemproblemen bij kinderen. Naast stemoefeningen wordt ingegaan op stem-   sparende technieken. De logopedist draagt daarnaast bij aan de scholing van de kinderstem en kan een rol spelen in het zangonderricht bij kinderen. In de praktijk is een logopediste werkzaam die zich heeft gespecialiseerd in de zang-en spreekstem bij kinderen en adolescenten.

Logopedie en orthodontie

Behoud het resultaat van je beugel, hou je tanden recht!

Open mondgedrag of een verkeerde tongpositie tijdens het praten en slikken kunnen gebitsveranderingen veroorzaken. Ook gebeurt het regelmatig dat na orthodontie toch weer een gebitsverschuiving plaatsvindt. De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden namelijk voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Door een juiste manier van slikken en articuleren aan te leren, kan de gebitsstand aanzienlijk verbeteren. Bij ons in de praktijk is een logopediste werkzaam die zich heeft gespecialiseerd in OMFT (Myo- Functionele Therapie).

Verkeerde mondgewoontes:

In sommige gevallen kunnen duim-, vinger- of speenzuigen de oorzaak zijn van verkeerde mondgewoontes. Onder verkeerde mondgewoontes wordt verstaan:
1. Ademhalen door de mond ipv door de neus
2. Verkeerde manier van slikken
3. Verkeerde manier van spreken

1. Mondademing.

Hiervan spreken we als de lippen vaak geopend zijn en door de mond i.p.v. door de neus wordt geademd. Vaak ligt de tong slap tegen of op de onder-
tanden. De tong kan de tanden naar voren duwen en de lippen geven te
weinig tegendruk.

2. Verkeerde slikgewoontes.

Bij een verkeerde manier van slikken wordt de tong krachtig tegen de tanden geduwd, met als gevolg dat de tanden weggedrukt worden (naar voren en opzij) en een open beet ontstaat.

3. Foutieve spreekgewoontes.

Wanneer de tong gewend is om steeds de tanden te raken (in rust en tijdens het slikken), zal dit ook tijdens het spreken gebeuren. Vooral bij de t,d,n,l,s,z zal de tong naar voren komen. Soms is dit goed hoorbaar, b.v. bij slissen.

 

Tarieven en vergoeding

Logopedie aan kinderen t/m 18 jaar zit in het basispakket en wordt geheel vergoed door de zorgverzekering. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
De praktijk is direct toegankelijk. Dat betekent dat u geen verwijzing van de huisarts nodig heeft. Verzekerden van CZ, Delta Lloyd en Ohra hebben wel een verwijsbrief
van de huisarts nodig.
Logopediepraktijk Amsterdam-Zuid handelt conform de normen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en het Kwaliteitsregister Paramedici.